Tư vấn môi trường

 • Thủ tục môi trường: thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường…
 • Thủ tục an toàn hóa chất: Lập phương án ứng phó sự cố hóa chất; phối hợp tổ chức chương trình diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.
 • Thủ tục quản lý chất thải: lập hồ sơ xin cấp/gia hạn giấy phép quản lý CTNH, cấp Sổ quản lý chất thải nguy hại.
 • Thủ tục tài nguyên nước: lập hồ sơ xin cấp/gia hạn Giấy phép khai thác nước ngầm, hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 
 • Lập Báo cáo Quan trắc môi trường cho các doanh nghiệp, các Khu công nghiệp;
 • Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin giấy cấp phép xả thải nước vào nguồn tiếp nhận;
 • Lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
 • Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại;
 • Lập hồ sơ xin cấp Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
 • Lập Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
 • Lập Báo cáo tình hình quản lý chất thải của Chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
 • Tổ chức huấn luyện đào tạo, truyền thông về lĩnh vực bảo vệ môi trường;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường: các quy định, quản lý, phân loại, thu gom chất thải… tại doanh nghiệp;
 • Các dịch vụ khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường.


  Hình ảnh minh họa
 
Tải tài liệu: